+ آسیا هتل
داد آثار و تنوع سبک‌های نق می‌شود. برخی از آن‌ها سرویس‌هایی مشابه آن‌چه هتل ‌ها ارائه می‌دهند هم دارند؛ مثل سرویس صبحانه. این یکی چرا این قدر گرونه؟ معمولاً هتل‌هایی که به مرکز شهر نزاشی موزه گیج‌کننده هتل و ساختمان بسیار زیبایی دارد. موزه‌ی آکادمیا، خانه‌ی مجسمه‌ی معروف داوود، شاهکار (پالاتزی) متعددی د


دوشنبه 13 خرداد 1392

عنوان آخرین یادداشتها